[Kindle ePUB Pdf] Historia de España 2º Bach. (Libro de texto) ☆ monarchfirm.co.uk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

review ↠ PDF, DOC, TXT or eBook ´ monarchfirm.co.uk

Crise cara a outro novo e claramente diferenciado do anterior Seguindo estes criterios os autores presentan unha distribución dos contidos históricos en catro grandes bloues temáticos divididos á súa vez en unidades temáticas As raíces históricas o Antigo Réxime o Réxime liberal e República ditadura e democracia En canto ao tratamento dos contidos combínase a análise temática e sectorial coa cronolóxica; así mesmo a explicación conceptual a reconstrución das ideas político ideolóxicas ue moven a sociedade e a explicitación dos grandes trazos característicos precede normalmente á narración dos feitos Cómpre advertir ue os contidos de carácter cultural e artístico ue se abordan neste manual tra.

Read Historia de España 2º Bach. (Libro de texto)

Historia de España 2º Bach. (Libro de texto)

Bállanse con menor profundidad ue os estritamente históricos ue figuran no extenso currículo desta materia Trátase dun criterio adoptado fundamentalmente proue o tempo imprescindible para podelos tratar con maior detemento faría imposible abordalos no tempo asignado nun curso académico Como estratexia de ensinanza aprendizaxe os autores defenden un modelo integrador onde se combina a aprendizaxe por recepción e por descubrimento Así a presentación dos contidos conxuga a información explícita para comprender os fenómenos históricos coa reconstrución e verificación de parte da información por parte do alumnado mediante a lectura e comentario de numerosos documentos históricos ue aparecen integrados no tex.

review ↠ PDF, DOC, TXT or eBook ´ monarchfirm.co.uk

No deseño do Bacharelato de Galicia a materia de Historia pretende achegar ao alumnado ao estudo dos feitos e procesos históricos ue configuran o Estado español cun nivel de profundización ue lle permita coñecer os seus trazos máis significativos Tendo en conta o obxectivo básico os autores defenden un modelo explicativo do cambio histórico de carácter global e dialéctico baseado na distinción de diferentes sistemas configurados por uns trazos sociais políticos e económicos culturais e ideolóxicos específicos ue se desenvolven nun período de tempo determinado pero ue pola súa propia evolución e pola actuación dos individuos e grupos sociais ue o compoñen cambia tras un proceso máis ou menos longo de.